Madhavaram. – military- cheruvu – tank – April 2015-west godavari. Ap indiA. -248 seconds