Rajamahendravaram: Covid fear dampens Karthika Masam festivities