Rajamahendravaram: Blood banks run dry as donations dip