Rajamahendravaram: Lockdown dashes gold traders' hopes