Rajamahendravaram: Additional SP YV Ramana Kumar donates 1.87 Lakh for police welfare