Churches and Ministries in Rajahmundry

Bishop, Jaya Sankar, CEM Campus,
Abraham Memorial Prayer Fellowship Dowreswaram, Rjy.................... 2416263
pas : or. p Sunif, KambalapeT. 9848882773 Church of Christ
K Prabhakara Rao, Mercy colony Church of Christ
Agape prayer Hall Ganesh Nagar, opp. petrol Bunk,
Bro. Stiphen Paramesh, P & T Colony,
Church of Christ
Agape Apostalic Church Bro. p. Krupa Rao, opp. sanitorium,
Rev. S. A John Elisha, Jayasri Gardens Korukonda Road, Rjy.............. 2465245
Aoistolic Fellowship Ministries Bro. p. Rajababu, Aravapet,
Apo Dr. Jhashua A. Pallabhi Gokavaram(Post & Mdl), Rjy.... 24559100

Bethel tdinistries Bro. V. Sudarsana Rao, Jaya Nagar,

Bhethesta Herold B. Babuji Rao, 58-28-2, Sanjeeva Nagar,
Bethel Prayer Hall Church of Lord Jesus Christ
pastor. K. Lazar, Sarada Nagar, Rev. P, Moses & Pt. P. M. Raju, Indira
Rev. p. Daniel Raju, Mrs, Grace Kumari Bro. B. surendra Babu, Quarry Market,
Bethestha Prayer Hall Dahinchu Agni
Rev, T. Aruna Kumar, Korukonda Road Dr. Thomas, Municipal colony,
Bible Mission Devine Healing Prayer
Shakisah prayer Home, Y. Prabhakar Bro. Dr. M. John paul, Kambalapet,

Bible Mission Olivala Mandiram Rev. T. Veda Vinod, Vidya Nagar,
Bble Mission hmatha Mahima Devalawn Rev. Dr. N. Sekhar Babu, P. B. No. 96,
Beside. Food Gowdown Workers Danavai Peta, Rjy..................... 6450936
Ccory, Laiacheruvu, Rjy.......... 2447332 First Baptist Church

Hebron Church
Mallikarjuna Nagar, Sambhu Nagar,

Heals Dispelling Darkness,
Bro. Martin S. K. G ulla. Municipal Colony,
Hermon Prayer House

Rev. Ivl. Prasad Babu, Raghaveendra

Nagar, Bommuru, Rjy......... 9948022373
House of Prayer

Rev. Dr K. Elisha, Dowlaiswaram,

1. F. G. Church
Opp. DMH School, By Pass Road,

Independent Full Gospel Church

Pastor. A. S W. Jaikumar,
Indian Campus Crusade For Christ

K, Sekhar,
James David Kalyanapu

NH5, Douglous Gardens, Rjy... 2469935
Jerusalem Prayer Halt

Rev. V. Dasu Babu,

Jesus Prayer Hall

Pastor. D, Yesu Ratnam,

Burri Lanka, Kadiyam lvlandal,

Jesus Prayer House

Rev. J. Solomon, Mrs. Suvartha Grace,

Jesus The Hope Ministries

Rev. M Prasad Babu, Raghavendra
Nagar, Bommuru,
Karishma Church

Apo. T, Aseervadam, Torredu

LIght of Life Ministry

Rev. D. V. Prabhakar, Dowteswaram,

Luthen Mission of Salvation

Rev. G. J. Ananda Raju, President. 101,

Ministry to The Prisoners

Rev. R Thomas Achari Jail Raad,

Missionary Training

CEM Campus, Dowleswaram,

Nathanja Mission Children Home

Jayasree Gadens, Rev. Pratap SIMK,
NCM Church

Pastor. V. Paul & Salamipa¢

paralokapu Gavini Prayer Hall
Bro. Swaroop, SanitM,

Peace Ful Prayer House

Pastor. Ezra Kuxm, Bommtmi-
Pefcoc Ministries

Re',/. Priyanaih RUas. Sai i(risim
Rock Church Of IndBa{Regd.)
Bishop. Dr. P. John Lazms,
Rock Church of India

Pastor, G Samson RajrJ.
Roopanthara Devalayam
Bro Chitb Babu, Satyar a ay ZR,PYEN
Road, VL Purem, RH........-801 475 5
Shalom Ministries

Rev. Vijaya Kumzr, Bhas\er Nag.
Shalom Church

Rev. Pratap sir, ha Komanqa : I
Jayasri Gardens, A_V_A RazZ.
salem Internalional


Super Kids Childrens Ministries

Bro_T. RamaraD. Op. Laiies HtEpial.

Sait paul East Parish Lu_heran Church

6th Street, Cementary ?e. Ei-Pass

The Church ol God

The Hew Evangilical Chn«h ol India

Rev. B. Yesu Rahan. Riv..._.._... 2489574
The Salvation Army

Dist. Head Ouap. Ers.
Malhwpe Rjy. 6579290
The Salvation Army Boys Hostd[Home
of Sun Shine)