Maha Mangala Abhishekam on 23rd Nov at Pushkar Ghat by Jaya Jaya Sankara TV | Video News

Rajahmundry Events for Karthika Purnima - Maha Mangala Abhishekam and Sahasra Kamala Archana by Jaya Jaya Sankar Tv and buddavarapu charitable trust

Maha Mangala Abhishekam and Sahasra Kamala Archana