83rd Devi Navaratri Celebrations at Devi Chowk, Rajahmundry

83rd Sri Devi Navaratri festival celebrations started at Devichowk yesterday.